Aṭṭha sīla | 8 bodů výcviku

Tyto pravidla výcviku dodržují laičtí praktikující zejména v době intenzivní meditační praxe a během dnů uposatha(jednou měsíčně za úplňku). Osm etických bodů výcviku je založeno na pěti předsevzetí s rozdílem, že třetí je rozšířeno o zdržení se veškeré sexuální aktivity a další tři předsevzetí jsou především podpůrná pro meditační praxi.

Tato pravidla výcviku nejsou přikázání – jako Desatero přikázání, které známe z jiných náboženství – jsou to spíše morální zásady, jak si udržet zdravou praxi a jak neškodit jiným. Během toho, jak se praktikující vyvíjí v Dhammě, zjišťuje, že tato pravidla jeho praxi ukotvují, stává se pevnějším a předsevzetí záměrně neporušuje.

Pokud praktikující následuje tato pravidla výcviku, postupně rozvíjí úctu k životu ostatních, k jejich majetku, důstojnosti, k právu ostatních pochopit pravdu a váží si jasnosti vlastní mysli. Buddha nazýval praxi těchto pravidel ohleduplností k ostatním, která vytváří lásku a respekt a je nápomocná k prospěšnosti, životu beze svárů a vede k souladu a sjednocení (A.III, 287).

Při jiné příležitosti říkal, že ctnost nám dává svobodu a vede ke koncentraci (A.III, 132). Také uváděl, že jedním z nejdůležitějších přínosů dodržování etických předsevzetí je, že člověk prožívá štěstí z bezúhonnosti (D.I, 70).

Předsevzetí a praxe

Každý účastník meditačního ústraní je povinen po dobu pobytu v ārāmě dodržovat osm bodů výcviku:

1. zdržování se zabíjení dýchajících bytostí;


2. zdržování se braní toho, co není dáváno;


3. zdržování se sexuality a špatného chování vzhledem ke smyslnosti,


4. zdržování se lživého a falešného mluvení;


5. zdržování se požívání alkoholických a jiných látek, které způsobují omámení;


6. zdržování se jezení v nevhodnou dobu;


7. zdržování se tance, zpěvu, hudby, představení a jejich navštěvování, zdržování se používání věnců, parfémů, kosmetik a ozdob;


8. zdržování se přepychových lůžek.

Poté ctěný Ānanda šel za Vznešeným, při příchodu se mu uklonil a usedl stranou. Vznešený ho oslovil: „Ānando, každé předsevzetí a praxe, život, každý svatý život, který je následován jako ten, který má dokonalou hodnotu, přinese každý z nich plody?“

„Ctihodný pane, na to se nedá odpovědět bezpodmínečně.“

„V tom případě, Ānando, rozeber svoji odpověď.“

„Pokud někoho – zatímco následuje život s předsevzetími a praxí, život, svatý život, který je následován jako ten, který má dokonalou hodnotu - neprospěšné mentální kvality vzrůstají, zatímco prospěšné mentální kvality se oslabují: takové předsevzetí a praxe, život, svatý život, který je následován jako ten, co má dokonalou hodnotu, je bez plodů. Ale pokud někoho – zatímco následuje život s předsevzetími a praxí, život, svatý život, který je následován jako ten, co má dokonalou hodnotu – se neprospěšné mentální kvality oslabují, zatímco prospěšné mentální kvality vzrůstají: takové předsevzetí a praxe, život, svatý život, který je následován jako ten, co má dokonalou hodnotu, přináší plody.“

Takhle odpověděl ctihodný Ānanda a Vznešený souhlasil. Poté ctihodný Ānanda (uvědomuje si): „Učitel se mnou souhlasí,“ vstal ze svého místa, uklonil se Vznešenému a odešel po levé straně. „V tom případě, Ānando, rozeber svoji odpověď.

A zanedlouho, co ctihodný Ānanda odešel, Vznešený pravil mnichům: „Mniši, Ānanda se ještě cvičí, ale nebylo by lehké najít někoho, kdo by se mu vyrovnal ve schopnosti rozlišovat.

Sīlabbata Sutta AN 3.78

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní.

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke