application-icon.png

Ctihodná bhikkhunī Visuddhi se zaměřuje zejména na meditační praxi mettāa satipaṭṭhāna. Proto také chod a uspořádání kláštera slouží k účelu podpoření praxe a je součástí instrukce, kterou ctihodná předává. Z tohoto důvodu je během pobytu v ārāmě Karuṇā Sevena nevhodné kombinovat různé praktiky, cvičit jógu či jiná cvičení, nebo považovat pobyt v ārāmě za dovolenou či terapii. Každý, kdo si tu přeje praktikovat meditaci a odloučení, by měl popřemýšlet a udělat si jasno v tom, co je jeho záměr a vzít příležitost k praxi, kterou ārāma nabízí, velmi vážně. Většina z nás je zvyklá na meditační zásedy, kde jsou běžné společné meditace a pevný časový rozvrh. Ctihodná bhikkhunī Visuddhi preferuje individuální přístup ke každému praktikujícímu a nabízí jí/mu příležitost pro oddanou praxi podle potřeb a sklonů každého člověka. To je velmi vzácné. Každý si může během svého pobytu zajistit setkání se ctihodnou a požádat ji o rozhovor, zvláště ti, kteří jsou v meditování nováčci a potřebují vedení.

 

Ārāma Karuṇā Sevena je místem tiché kontemplace, meditace a učení se žití v samotě, je to místo prosté všednodenního shonu. Není proto vhodné věnovat se zde laickým záležitostem a povinnostem, vyřizovat si během pobytu v ústraní své osobní problémy. Je vhodné mít po celou dobu pobytu vypnuté všechny elektronické přístroje a plně se soustředit na spirituální praxi. Je třeba respektovat a udržovat kontemplativní atmosféru založenou na vzájemném respektu a ohleduplnosti návštěvníků a laiků.

Proces čistění mysli není snadný a vyžaduje rozhodnost a každodenní usilovnou práci. Jedině na základě vlastního úsilí jsme schopni dosáhnout pokroku a realizace, nikdo jiný to za nás neudělá. Proto meditace vyhovuje pouze těm, kteří na sobě chtějí vážně pracovat a jsou ochotni dodržovat disciplínu, která je nedílnou součástí meditační praxe a sloužit ku prospěchu a ochraně meditujících.

Pravidla a předpisytu jsou proto, abychom si jejich praktický aspekt udrželi v mysli. Především tu nejsou ku prospěchu učitele nebo organizátorů meditačního ústraní, ​ ani nejsou negativním projevem tradice, ortodoxie či slepé víry. Spíše jsou založeny na praktických zkušenostech tisíců meditujících v průběhu staletí a jsou ověřené a racionální. Dodržování pravidel vytváří velmi příznivé prostředí pro meditaci; porušování ho naopak znečišťuje.

Lidská mysl je velmi nevypočitatelná a je naivní si myslet, že jsme schopni čelit nečistotám mysli a být bdělí, vytrvalí, nesobečtí a zapálení v domácím prostředí. Většinou podlehneme lenosti, smyslnosti, touze, nevraživosti a vlastním návykům, naše úsilí praktikovat klesá a je těžké ho udržet. Klášterní prostředí nás naopak do praxe opět uvádí a zakotvuje.

Tato pravidla bychom měly pečlivě přečíst a zvážit. Pouze ti, kteří mají pocit, že mohou čestně a svědomitě dodržovat kázeň by měli žádat o přijetí k meditačnímu ústraní. Ti, kteří nejsou připraveni vyvinout dostatečné úsilí budou pouze ztrácet čas a navíc budou rušit ostatní, kteří si přejí na sobě vážně pracovat.

  • O každém pobytu rozhoduje po projednání s bhikkhunī Visuddhi výbor Spolku Karuna Sevena. Pro přijetí k pobytu je zapotřebí nejprve absolvovat alespoň víkendový meditační kurz pod vedením bhikkhunī Visuddhi.


  • Pobyty jsou umožněny zájemcům o ústraní na časově omezená období, maximálně na 10 dní dvakrát do roka. To platí jak pro mnišky/mnichy, tak i pro laické praktikující.

  • Spolek Karuna Sevena je schopen poskytnout jídlo a základní rekvizity pro mnichy/mnišky pouze po dobu max. 10 denního ústraní. Není v našich možnostech hradit dopravu a ostatní vedlejší přání a požadavky.

  • Před meditačním ústraním musí být každý seznámen s pravidly a režimem ārāmy Karuṇā Sevena a zavázat se k jejich plnění.

  • Účastník, který je na meditačním ústraní poprvé, bude ve skupině se zkušenějšími meditujícími. Starší členové Spolku Karuna Sevena. (KS) budou novému nápomocni s dodržováním pravidel a denního režimu.

  • Maximální počet osob pro deliší meditační ústraní je v současné době 10 lidí.

  • Každý účastník meditačního ústraní je povinen po dobu kurzu dodržovat osm bodů výcviku:

1. zdržování se zabíjení dýchajících bytostí

2. zdržování se braní toho, co není dáváno

3. zdržování se sexuality a špatného chování vzhledem ke smyslnosti

4. zdržování se lživého a falešného mluvení

5. zdržování se požívání alkoholických a jiných látek, které způsobují omámení

6. zdržování se jezení v nevhodnou dobu

7. zdržování se tance, zpěvu, hudby, představení a jejich navštěvování

8. zdržování věnců, parfémů, kosmetiky a ozdob

9. zdržování se přepychových lůžek

Je možnost se na základě domluvy omluvit z povinnosti dodržovat šesté etické rozhodnutí ze zdravotních důvodů.

V průběhu meditačního ústraní je naprosto nezbytné, abyste neprováděli žádné formy modliteb, uctívání, nebo náboženských obřadů – půstu, pálení tyčinek, recitování manter, zpěvu a tance atd. Pro možnost předávání a prospěchu z praxe satipaṭṭhāna v její ryzí čistotě je nezbytné, aby všechny ostatní meditační techniky, léčení nebo jiná spirituální praxe, byly rovněž pozastaveny.

Praktikujícím se důrazně doporučuje, aby záměrně nemíchali jiné meditační techniky, neboť to vede k zabraňování a zvrácení průběhu jejich pokroku v meditaci. Meditující si mícháním meditace s rituály či jiným druhem praxe mohou ublížit. Pokud během meditace vzniknou jakékoliv pochybnosti nebo nejasnosti, je třeba se setkat a probrat je s bhikkhunī Visuddhi.​

Lidé s vážnými psychickými poruchami se občas účastní meditačního ústraní s očekáváním, že díky meditaci vyléčí nebo zmírní své mentální problémy. Nestabilní mezilidské vztahy a historie různých léčebných procedur může být dalším faktorem, který takovým lidem ztěžuje možnost získat z ústraní prospěch a dokončit ho. Jako nezisková organizace se nezaměřujeme na tyto problémy a nemáme takto vyškolené terapeuty, proto není v našich možnostech správně pečovat o takto handicapované návštěvníky. Ačkoli meditace je pro většinu lidí prospěšná, není náhradou za lékařskou nebo psychiatrickou léčbu a nedoporučujeme ji lidem s vážnými psychickými poruchami.

Může se stát, že praktikující nemůže pochopit praktické důvody jednoho nebo více z výše uvedených pravidel. Spíše než aby šířil negativitu a rozvíjel pochybnosti, je třeba požádat bhikkhunī Visuddhi o vysvětlení.

V průběhu meditačního ústraní se klade důraz na úsilí a práci na sobě. Pouze na základě disciplinovaného přístupu a maximálního úsilí, může praktikující plně pochopit praxi a mít z ní prospěch. Zlatým pravidlem je "meditovat, jako kdybychom byli sami, s myslí obrácenou dovnitř" a s tolerancí k případným nepříjemnostem a rozptýlení, se kterými se můžeme setkat.

Pokrok v meditaci závisí pouze na dobrých kvalitách mysli, osobním rozvoji a na pěti faktorech: správném úsilí, důvěře, upřímnosti, zdraví a moudrosti. Během celého pobytu je důležité se zdržovat jakéhokoli fyzického kontaktu s druhými, ať už stejného či opačného pohlaví.

Mnozí praktikující mají představu, že pokud začnou s praxí odříkání a rozhodnou se opustit touhu, vznikne náhlý přechod ze štěstí k smutku, z hojnosti ke strádání. Odříkání nás naopak odvádí od hrubého, připoutajícího potěšení k vznešenému štěstí a míru, ze stavu otroctví k sebeovládání. Nekkhamma neboli odříkání přináší nebojácnost a radost, touha naopak přináší strach a zármutek. Je dobré kontemplovat nad výhodami odříkání.

“A co je, mniši, odstranění zákalů sebekontrolou? Zde, mniši, mnich prodlévá s hlubokou rozvahou, střežený sebekontrolou schopnosti oka [zraku], schopnosti ucha [sluchu], schopnosti nosu [čichu], schopnosti jazyka [chuti], schopnosti těla a schopnosti mysli. Zničující a spalující zákaly, které by v něm mohly vznikat, kdyby prodléval nestřežený sebekontrolou těchto schopností, tyto zničující a spalující zákaly v něm nejsou, jelikož prodlévá střežený sebekontrolou těchto schopností. Tomu se říká, mniši, odstranění zákalů sebekontrolou.” MN 2

Ačkoli fyzická jóga a další cvičení se s meditací nevylučují, ārāma není k tomuto účelu vedená. V meditační místnosti je provádění jakýchkoli fyzických cvičení zakázáno. Praktikující mohou během odpočinku jít na procházku do okolí ārāmy, v případě potřeby si zacvičit v blízkém parku nebo po dohodě se spolubydlícími na pokoji.

 

Drogy, alkohol nebo jiné omamné látky nejsou v ārāmě povoleny, to platí i pro uklidňující prostředky, prášky na spaní a všechna další sedativa. Pacienti užívajících bylinné léky obsahující alkohol, nebo léky na lékařský předpis, by měli informovat bhikkhunī Visuddhi.

Není možné uspokojit speciální preference a požadavky ohledně jídla všech meditujících. Pro tyto účely se v ārāmě připravují jednoduchá vegetariánská jídla bez vajec formou švédských stolů. Jídlo se neochucuje ani nesolí, aby si každý mohl jídlo dochutit podle vlastních potřeb. Naší snahou je připravit vyváženou, lehkou a zdravou stravu, která je vhodná pro meditaci. Pokud mají někteří praktikující z důvodu špatného zdravotního stavu předepsánu speciální dietu, měly by informovat organizátory nebo bhikkhunī Visuddhi při zápisu o ústraní. Půst není dovolen.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

 

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke