Theravādoví buddhističtí mniši a mnišky dodržují každoročně vassāna, které trvá 3 měsíce a začíná dnem po úplňku Āsāḷhā ​v měsíci červenci. Období vassāna trvá od července/srpna až do října/listopadu a odpovídá období monzunových dešťů na jihu a jihovýchodě Asie (historicky hlavní oblasti šíření buddhismu). Cestování během tohoto období je značně obtížné, ba až nebezpečné. Bývalo tradicí, že mniši a mnišky byli obvykle pozváni laickými stoupenci, aby během období dešťů přebývali ve vesnických ārāmāch (klášterních příbytcích pro mnichy a mnišky), kde se mohli plně věnovat po celé tři měsíce svojí praxi. 

Tradici dodržování ústraní v období vassa započal samotný Buddha v roce 588 před n.l., když Vznešený a dalších 60 mnichů, kteří pobývali v oblasti Sarnath poblíž Vārāṇasī. Ctihodní mniši intensivně během 3 měsíců praktikovali Dhammu pod přímým vedením Vznešeného Buddhy, a na konci tohoto období všech 60 mnichů dosáhlo nejvyššího plodu arahantství.​

Na konci tohoto prvního „ústraní v období dešťů“, dal Buddha poučení těmto starším a respektovaným arahantům se slovy: „Jděte, mniši, pro dobro a štěstí mnohých, ze soucitu ke světu, šiřte Dhammu, která je skvělá na začátku, skvělá uprostřed a skvělá na konci...... Jsou bytosti, jež mají pouze málo prachu na očích, kteří neslyšíce Dhammu upadají a slábnou…jsou tací, kteří Dhammě jistě porozumějí.“

Každý rok mniši a mnišky tráví období vassāna intenzivní meditační praxí nebo jinou spirituální praxí. Poté, co Buddha uviděl, že období intenzivní meditační praxe a řádového života má pro mnichy významný přínos, formálně ustanovil „ústraní v období dešťů,“ během kterého nesmí mniši a mnišky cestovat a měli by se zdržovat rozličných činností, aby se jejich pozornost mohla soustředit především na spirituální praxi a očišťování.

Na konci tohoto období, které se vyznačuje nepříznivým počasím a monzunovými dešti, byla mnohá mnišská roucha téměř zničena. Buddha tedy dovolil, aby mohli mniši a mnišky přijímat novou látku, kterou laičtí stoupenci nastříhali, ušili a nabarvili do podoby nového roucha. Tato událost je dodnes známá jako slavnost kaṭhina  jež představuje konec období vassāna.

Ve Theravādové škole buddhismu přetrvává tradice dodržování vassāna dodnes. I v současnosti se seniorita theravādového mnicha (bhikkhu) či mnišky (bhikkhunī) počítá podle období dešťů od doby jejich vyšší ordinace (upasampadā).

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500 - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke