Dāna je dobrovolná a vztahuje se na pokrytí životních potřeb Saṅghy. Součástí naší praxe je starání se o ctihodnou Visuddhi a příležitostně navštěvující členy Saṅghy a zajištění jejích životních potřeb. ​Pokud má někdo záměr obdarovat bhikkhunī Visuddhi konkrétními potřebami (případně další členy Saṅghy pobývající v ārāmě), je dobré se předem poradit buď s ní nebo členy výboru Spolku Karuna Sevena a domluvit si předem schůzku.

"Ze všech darů, je dar Dhammy nejvyšší." - DHP. XXIV v. 354

V buddhismu je spirituální cesta laických stoupenců často pojímána z hlediska tvoření zásluh (puñña). Primárními podklady pro záslužnou činnost jsou štědrost (dāna)etické jednání (sīla)meditační rozvoj (bhāvanā). ​

Dāna je v tradičních textech definována jako kterákoli činnost, při níž se člověk vzdává toho, co považuje za osobní vlastnictví a věnuje to příjemci, aniž by očekával něco na oplátku. Dar, který je věnován se záměrem něco získat, není možné považovat za dānu.

"Vzrůstají zásluhy toho, kdo dává.
 Kdo se kontroluje, nehromadí nenávist.
 Ten, jenž je schopný, odhazuje zlo - dík odstranění vášně, nenávisti a zaslepenosti je odpoután." - DN 16

Co se týče vhodnosti dāny, mnichy a mnišky obdarováváme jejich 4 rekvizitami:


1) Roucho – zde je opět potřeba se zeptat, která část roucha a oblečení je potřeba. Mniši a mnišky nesmějí přechovávat víc než 3 roucha pro vlastní potřebu.


2) Jídlo – v ārāmě se vaří pouze vegetariánská strava (bez vajec). Bhikkhunī Visuddhi má zdravotní problémy, proto je dobré se zeptat jejího výživového poradce ohledně výběru potravin.


3) Léky – v případě nemoci. Není možné kupovat léky (a to i různé bylinné produkty) podle vlastního uvážení a zkušeností. I když vaše záměry pomoci se velmi cení, v důsledku to může způsobit více zdravotních problémů.


4) Přístřešek ārāma se stále buduje, opravuje, zařizuje a vybavuje. Přispěním na její vybavení a údržbu pomáháte i ostatním cítit se tu lépe.

web_dana_3

Dānu přinášíme bhikkhunī v obou rukou. Pokud je v klášteře více bhikkhunīch, vždy nejdříve obdarujeme tu nejstarší. Pokud navštívíme mnišské prostory, je nutné dbát na to, že potraviny, které jsou jako dāna darované bhikkhunī a jsou uložené v kuchyni kláštera, nesmí laici používat pro svoji potřebu nebo si je svévolně brát. Dāna patří mnišské Saṅgze, ​

v opačném případě se jedná o zcizení věci Saṅgze s následnými patřičnými karmickými důsledky.

 

Zařízení ārāmy bylo pořízeno z darů, proto vás laskavě žádáme o opatrné a vědomé zacházení.

Kontakt na podporu projektů a aktivit Spolku Karuṇā Sevena: 6855804001/5500  - - Pokrytí základních mnišských potřeb ctihodné, jako je - roucho, jídlo, léky a příbytek (také hradí dopravu, ubytování, letenky apd.). Distribuce knih, výstavba meditační místnosti, vybavení kláštera KS, pojištění, SIPO apd. Možnost odpočtu daru z daní. Prosíme uveďte důvod platby s poznámkou "pro Spolek KS."

Kontakt na projekt Suriya Lamai: 6855679001/5500 - Záměr projektu Suriya Lamai „Děti slunce“ je umožnit, aby se děti z chudých rodin mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a pokryty základní potřeby. Možnost odpočtu daru z daní!

Ani v jednom případě se nejedná o veřejnou sbírku a proto žádáme všechny dárce, aby ke svému daru připojili i na sebe kontakt, abychom jim mohli vystavit darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru. Všem dárcům moc děkujeme.

Odkaz na Paypal pro zahraniční dárce:

© 2019 · Karuṇā Sevena | Web by Evoke